Dịch vụ kế toán thuế

Ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh: Cách sử dụng thông tin để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh

Ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh như thế nào? Cần lưu ý những chỉ số nào trong phân tích báo cáo tài chính? Bài viết dưới đây của Luật và kế toán An Khang sẽ hướng dẫn cách sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

Giới thiệu về tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh

Khái niệm

Trước khi tìm hiểu về ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh, chúng ta cần hiểu khái quát về báo cáo tài chính. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015 thì Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Giới thiệu về tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh
Giới thiệu về tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Kế toán 2015 thì Báo cáo tài chính bao gồm: 

 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Báo cáo kết quả hoạt động;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Báo cáo khác theo quy định của pháp luật

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: 

 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Thông qua việc phân tích các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận, doanh nghiệp có thể xác định được các nguồn lực đang được sử dụng hiệu quả hay cần cải thiện, từ đó tối ưu hóa chi phí và gia tăng lợi nhuận.
 • Hỗ trợ quyết định chiến lược: Doanh nghiệp có thể dựa vào các số liệu trong báo cáo để dự báo xu hướng tài chính, phân tích thị trường và đưa ra các chiến lược mở rộng hoặc thay đổi hướng đi. Báo cáo tài chính cũng giúp xác định các lĩnh vực kinh doanh đang hoạt động kém hiệu quả, từ đó giúp quản lý tập trung vào các cơ hội đầu tư có tiềm năng cao.
 • Quản lý dòng tiền và khả năng thanh toán: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền ra vào, đảm bảo có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động hàng ngày và thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Việc giám sát dòng tiền còn giúp doanh nghiệp nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn về thanh khoản và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
 • Tăng cường tính minh bạch: Việc công bố thông tin tài chính chính xác và đầy đủ giúp doanh nghiệp thể hiện cam kết về trách nhiệm và đạo đức kinh doanh. Đồng thời, việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý thông qua các báo cáo tài chính cũng giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý.
 • Công cụ hỗ trợ huy động vốn: Nhà đầu tư và các tổ chức tài chính thường sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư hoặc cấp tín dụng. 
 • Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ: Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp nhận diện và quản lý các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Việc phân tích các khoản nợ và khả năng thu hồi vốn cho phép doanh nghiệp đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Đồng thời, báo cáo tài chính là cơ sở cho việc kiểm toán nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo rằng các quy trình quản lý tài chính và vận hành được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn.

Ứng dụng báo cáo tài chính trong các quyết định kinh doanh

Ứng dụng báo cáo tài chính trong các quyết định kinh doanh được thể hiện qua các vấn đề dưới đây:

Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư kinh doanh cần phân tích tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI), giá trị hiện tại ròng (NPV) và thời gian hoàn vốn (Payback Period):

Ứng dụng báo cáo tài chính trong các quyết định kinh doanh
Ứng dụng báo cáo tài chính trong các quyết định kinh doanh
 • Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI): Cho phép doanh nghiệp đánh giá lợi nhuận thu được so với số vốn đầu tư ban đầu, giúp xác định các dự án đầu tư nào đem lại hiệu quả cao nhất.
 • Giá trị hiện tại ròng (NPV): Đánh giá tổng giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai so với chi phí đầu tư ban đầu, giúp xác định tính khả thi và lợi ích của các dự án đầu tư dài hạn.
 • Thời gian hoàn vốn (Payback Period): Đo lường thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư, giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh tính rủi ro và thời gian thu hồi vốn từ các dự án đầu tư.
 • Đánh giá rủi ro đầu tư: Phân tích báo cáo tài chính giúp xác định các rủi ro liên quan đến dòng tiền, nợ phải trả và biến động thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Quyết định mở rộng sản xuất, kinh doanh

 • Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận gộp, giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng sinh lời khi mở rộng sản xuất hoặc kinh doanh. Các chỉ số về thanh khoản trong báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động khi mở rộng quy mô.
 • Đánh giá nhu cầu vốn: Báo cáo tài chính xác định số lượng vốn cần thiết để mở rộng và các nguồn vốn có thể huy động, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính phù hợp cho việc mở rộng.

Quyết định vay vốn

Phân tích tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và khả năng trả nợ

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính và khả năng chịu đựng nợ của mình.
 • Khả năng trả nợ: Phân tích dòng tiền và khả năng tạo ra thu nhập của doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ có khả năng trả nợ đúng hạn, giúp đưa ra quyết định vay vốn một cách an toàn và hiệu quả.

Quyết định phân phối lợi nhuận

Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng sinh lời để xác định tỷ lệ lợi nhuận nên được phân phối cho cổ đông và tái đầu tư vào doanh nghiệp. Điều này đảm bảo sự cân bằng giữa việc trả lợi tức cho cổ đông và duy trì đủ vốn để phát triển kinh doanh.

Các quyết định khác

 • Mua bán và sáp nhập: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và định giá của các doanh nghiệp liên quan, giúp đưa ra quyết định hợp nhất hoặc mua lại doanh nghiệp khác.
 • Tái cấu trúc: Dữ liệu tài chính giúp xác định các lĩnh vực cần cải tổ, cắt giảm chi phí hoặc cải thiện hiệu quả hoạt động. Từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cấu trúc và hoạt động kinh doanh.

Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Dưới đây là bốn nhóm chỉ số tài chính chính yếu mà bạn cần xem xét khi phân tích báo cáo tài chính:

Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính
Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Tỷ số thanh toán

Tỷ số thanh toán đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và dài hạn. Các chỉ số quan trọng bao gồm:

 • Tỷ số thanh toán hiện hành: Tỷ số này được tính bằng cách chia tổng tài sản ngắn hạn cho tổng nợ ngắn hạn. Nó cho biết doanh nghiệp có đủ tài sản lưu động để thanh toán nợ ngắn hạn hay không.
 • Tỷ số thanh toán nhanh: Giống với tỷ số thanh toán hiện hành, nhưng loại trừ hàng tồn kho khỏi tài sản ngắn hạn, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn mà không cần bán hàng tồn kho.

Tỷ số hoạt động

Tỷ số hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Các chỉ số phổ biến bao gồm:

 • Vòng quay hàng tồn kho (Inventory Turnover): Chỉ số này cho biết số lần hàng tồn kho được bán ra và thay thế trong một kỳ kinh doanh.
 • Vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover): Đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu.
 • Vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover): Đánh giá hiệu suất sử dụng tổng tài sản để tạo ra doanh thu.

Tỷ số đòn bẩy tài chính

Tỷ số đòn bẩy tài chính phản ánh mức độ sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp và khả năng quản lý nợ. Các chỉ số chính bao gồm:

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to Equity Ratio): Cho thấy mức độ nợ so với vốn chủ sở hữu, giúp đánh giá rủi ro tài chính của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (Debt to Total Assets Ratio): Tỷ lệ này đo lường tỷ trọng của nợ trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Tỷ số sinh lời

Tỷ số sinh lời đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ doanh thu và vốn đầu tư. Các chỉ số quan trọng bao gồm:

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin): Cho biết tỷ lệ lợi nhuận sau khi trừ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần.
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng (Net Profit Margin): Đo lường tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, cho thấy mức sinh lời cuối cùng của doanh nghiệp.
 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE): Đánh giá khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on Assets – ROA): Đo lường hiệu quả sử dụng tổng tài sản để tạo ra lợi nhuận.

Công cụ và phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Phân tích ngang

Phân tích ngang, hay còn gọi là phân tích xu hướng, so sánh các khoản mục tài chính qua các kỳ kế toán khác nhau để xác định xu hướng tăng giảm. Phương pháp này giúp doanh nghiệp đánh giá sự thay đổi của các chỉ số tài chính qua thời gian và nhận diện các xu hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Phân tích dọc

Phân tích dọc, hay phân tích tỷ trọng, xem xét các khoản mục tài chính như một phần trăm của một khoản mục cơ bản (thường là doanh thu hoặc tổng tài sản).

Công cụ và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
Công cụ và phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Phương pháp này giúp so sánh cơ cấu tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ và dễ dàng so sánh với các doanh nghiệp khác.

Phân tích hệ số

Phân tích hệ số là phương pháp sử dụng các tỷ số tài chính để đánh giá hiệu suất, thanh khoản, đòn bẩy và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Các hệ số này cung cấp các chỉ báo nhanh về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Phân tích DuPont

Phân tích DuPont là một phương pháp phức hợp giúp tách biệt và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Phương pháp này phân tích ROE thành ba thành phần chính: tỷ suất lợi nhuận, vòng quay tài sản và đòn bẩy tài chính.

Ví dụ minh họa về ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh

Tình huống về mở rộng sản xuất kinh doanh

Công ty A đang xem xét việc mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Ban lãnh đạo cần quyết định xem có nên đầu tư vào việc mở rộng này hay không?

Ví dụ minh họa về ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh
Ví dụ minh họa về ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh

Về khả năng thanh toán

 • Tỷ số thanh toán hiện hành: Ban lãnh đạo kiểm tra tỷ số thanh toán hiện hành để đảm bảo rằng công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong khi đầu tư vào mở rộng sản xuất.
 • Tỷ số thanh toán nhanh: Giúp xác định khả năng thanh toán nợ mà không phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho.
 • Nếu tỷ số thanh toán hiện hành và tỷ số thanh toán nhanh của công ty đều cao, điều này cho thấy công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và có thể yên tâm mở rộng sản xuất.

Về khả năng sinh lời

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp: Xem xét tỷ suất lợi nhuận gộp để đánh giá khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh hiện tại. Nếu tỷ suất này cao, công ty có thể kỳ vọng vào sự gia tăng lợi nhuận khi mở rộng.
 • Phân tích NPV và ROI: Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI) của dự án mở rộng để xác định tính khả thi và lợi nhuận kỳ vọng từ việc đầu tư.

Về rủi ro

 • Phân tích SWOT: Kết hợp với phân tích SWOT để đánh giá các cơ hội, rủi ro và thách thức từ môi trường kinh doanh hiện tại.
 • Phân tích dòng tiền: Xem xét dòng tiền dự kiến từ hoạt động mở rộng để đảm bảo rằng công ty có đủ dòng tiền để duy trì hoạt động mà không gặp khó khăn về tài chính.

Tình huống quyết định vay vốn để phát triển

Tình huống: Công ty Y cần vay vốn để phát triển một dự án mới nhưng không chắc chắn về khả năng trả nợ và mức độ rủi ro tài chính.

Phân tích đòn bẩy tài chính

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Đánh giá tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu để hiểu mức độ đòn bẩy tài chính hiện tại của công ty. Nếu tỷ lệ này quá cao, việc vay thêm có thể dẫn đến rủi ro tài chính.
 • Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản: Đánh giá mức độ nợ so với tổng tài sản để xem xét khả năng chịu đựng nợ của công ty.

Phân tích khả năng trả nợ

 • Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (Interest Coverage Ratio): Kiểm tra tỷ số này để đánh giá khả năng thanh toán lãi vay từ lợi nhuận hoạt động. Nếu tỷ số này cao, công ty có khả năng trả lãi tốt.
 • Phân tích dòng tiền hoạt động: Xem xét dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để đảm bảo rằng công ty có đủ dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay.

Phân tích sinh lời dự án

 • Phân tích NPV và IRR: Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án mới để đảm bảo rằng lợi nhuận từ dự án đủ để bù đắp chi phí vay vốn.
 • Phân tích ROI: Đánh giá tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư để xem liệu việc vay vốn có tạo ra giá trị vượt trội so với chi phí vốn.

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi hướng dẫn về ứng dụng báo cáo tài chính trong ra quyết định kinh doanh. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì về báo cáo tài chính hoặc các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ với Luật và kế toán An Khang để được hỗ trợ nhanh nhất, vui lòng liên hệ đến hotline 076.9063.686 để hoặc truy cập vào website để nhận tư vấn hỗ trợ từ chúng tôi. Trân trọng!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *