Thành Lập Doanh Nghiệp

Chia Sẻ Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2024 Đầy Đủ Nhất

Quyết định thành lập công ty là văn bản bắt buộc phải có, đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp. Vậy mẫu soạn thảo quyết định thành lập 1 công ty như thế nào? Bài viết này Luật An Khang sẽ tư vấn chi tiết cho bạn!

Bộ tài liệu mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2024

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là văn bản của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của mẫu quyết định thành lập công ty bao gồm: Số lượng thành viên, thông tin các thành viên tham gia thành lập công ty, số vốn góp, quy định góp vốn, tỷ lệ góp vốn, loại hình công ty, cơ cấu tổ chức bộ máy, thông tin chính của công ty…

Hiện nay có các loại mẫu quyết định về việc thành lập công ty sau:

 • Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Quyết định về việc thành lập công ty cổ phần
 • Mẫu quyết định việc thành lập công ty TNHH

Xem thêm:TOP 5 Thông Tin Cần Biết Về Giấy Phép Thành Lập Công Ty

Sau đây, Luật An Khang xin gửi tới các bạn chi tiết mẫu quyết định thành lập 1 doanh nghiệp theo quy định pháp luật:

Mẫu quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

CÔNG TY TNHH 

……

…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/QĐ- Địa danh, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…

Căn cứ vào biên bản họp số (ngày, tháng, năm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên … với các nội dung sau:

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên…

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động:

Mã ngành:

 1. Vốn:

Vốn điều lệ:

Nội dung vốn góp:

……

Điều 2: Chủ sở hữu:

 1. Chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên: 

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân:                                            Căn cước công dân:

Hộ chiếu:                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

 1.  Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):   

Địa chỉ trụ sở chính:

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

Họ và tên: 

Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân                                             Căn cước công dân

Hộ chiếu                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3: Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu VP,

CHỦ SỞ HỮU 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH…

……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/QĐ- Địa danh, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên…)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…

Căn cứ vào biên bản họp số (ngày, tháng, năm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty TNHH … với các nội dung sau:

 1. Thành lập công ty TNHH…

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động:

Mã ngành:

 1. Vốn:

Vốn điều lệ:

Nội dung vốn góp:

……

Điều 2: Cơ cấu tổ chức:

 1. Ông/bà Chức vụ:
 2. Ông/bà Chức vụ:
 3. Ông/bà Chức vụ:

Danh sách người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: 

Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân                                             Căn cước công dân

Hộ chiếu                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3: Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định thành lập Công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…/QĐ- ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…., ngày….tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

– Căn cứ điều lệ của công ty…

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số…ngày…/ tháng… / năm…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …. với các nội dung sau:

1……………………………………..

2………………………………………

Điều 2. Điều lệ công ty………….

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty ……………….

Điều 4. Thời gian thực hiện ………………………

Điều 5. Quyết đinh có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như điều 4; Lưu VP (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Một số chú ý khi soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp

Luật An Khang xin chia sẻ với doanh nghiệp một vài chú ý khi soạn thảo quyết định thành lập:

 • Công ty cần đảm bảo đầy đủ thông tin cơ bản: Tên, địa chỉ trụ sở chính, thành viên công ty, loại hình, ngành nghề…
 • Tuân thủ theo quy định pháp luật, cụ thể là Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật khác liên quan
 • Xây dựng mục đích thành lập phù hợp với loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh và mong muốn của các thành viên quản trị trong doanh nghiệp
 • Liệt kê chi tiết, rõ ràng các điều khoản, công khai, minh bạch về thông tin
 • Xác định rõ ràng số lượng thành viên, danh sách cổ đông, phần trăm vốn góp…
 • Có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia thành lập công ty
quyết định thành lập công ty
Quyết định thành lập công ty cần được sự đồng ý của các thành viên tham gia

Ai là người ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp

Việc xác định chủ thể ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp cần dựa trên loại hình công ty. Hiện nay, nội dung này đang được thực hiện tuân theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Chủ thể ban hành là chủ sở hữu
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên: Chủ thể ban hành là Hội đồng thành viên
 • Đối với mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần: Chủ thể ban hành là đại hội cổ đông

>> Xem thêm: TOP 5 Thông Tin Cần Biết Về Giấy Phép Thành Lập Công Ty

Kết luận

Với các thông tin mà Luật An Khang đã chia sẻ bên trên đây, hẳn là bạn đã lựa chọn được mẫu soạn thảo quyết định thành lập công ty phù hợp với nhu cầu. Các biểu mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp cổ phần, tnhh… trên đây đều được cập nhật theo đúng các quy định mới nhất. Để giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về văn bản quyết định thành lập, Luật An Khang luôn sẵn sàng tư vấn! Hãy liên hệ với chúng tôi qua Website hoặc Hotline!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *