Thành Lập Doanh Nghiệp

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không còn hiệu quả như mục tiêu. Tại bài viết này, Luật An Khang sẽ hướng dẫn cho bạn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập đầy đủ và chính xác nhất. 

Điều kiện giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp mới thành lập gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của của Hội đồng thành viên;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (ít nhất 02 thành viên hợp danh);
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Do đó, không có hạn chế về thời gian hoạt động trước khi doanh nghiệp quyết định giải thể. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các điều kiện sau đây được đáp ứng: 

 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác 
 • Doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài
Giải thể doanh nghiệp mới thành lập
Giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ giải thể công ty mới thành lập gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục tự nguyện giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Thông qua quyết định giải thể công ty hợp danh

Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định giải thể phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông báo giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Nghị quyết, Quyết định giải thể, công ty tiến hành gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Biên bản họp về việc giải thể;
 • Nghị quyết, Quyết định giải thể;
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục).

Trong 05-07 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, xử lý nợ

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm theo quy định pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế nơi đặt trụ sở công ty và nhận Thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong 20-30 ngày làm việc.     

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập
Giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Nộp hồ sơ Đăng ký giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Thông báo thanh ký tài sản và các khoản nợ của công ty;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục).

Trong vòng 07-10 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Thông báo về việc giải thể/ chấm dứt tồn tại.

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các thời hạn sau:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sẽ được cập nhật lại sau 180 ngày kể từ ngày nhận thông báo giải thể doanh nghiệp, trong trường hợp không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc không có phản đối từ bất kỳ bên liên quan nào bằng văn bản.

Thủ tục bắt buộc giải thể doanh nghiệp mới thành lập 

Thông thường, giải thể trong trường hợp bắt buộc sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tòa án. Điều này khiến quy định và trình tự thực hiện giải thể thường gặp phải nhiều khó khăn hơn so với giải thể tự nguyện.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng thủ tục giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông báo được công bố đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể từ Tòa án, khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thông báo cần bao gồm việc đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định từ Tòa án.

Doanh nghiệp triệu tập cuộc họp để đưa ra phương án giải thể

Triệu tập họp để ra quyết định giải thể trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, và nhân viên.

Niêm yết quyết định giải thể tại trụ sở chính, các chi nhánh của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, phải đăng thông báo giải thể trên một tờ báo hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, cần gửi kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và người liên quan, bao gồm thông tin chi tiết về số nợ, thời hạn, địa điểm thanh toán, và cách thức giải quyết khiếu nại.

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập
Giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Doanh nghiệp niêm yết công khai quyết định giải thể và gửi phương án giải quyết nợ cho các bên liên quan. Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản và các khoản nợ, sau đó nộp yêu cầu giải thể cho Sở KH&ĐT.

Nộp hồ sơ giải thể

Tương tự trường hợp giải thể tự nguyện

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Tương tự trường hợp giải thể tự nguyện

Kết luận

Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết này, Luật An Khang đã giúp bạn có thêm các thông tin cần thiết khi giải thể doanh nghiệp. Nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ đừng ngại liên lạc với chúng tôi qua Hotline. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về pháp luật doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ quá trình chuẩn bị hồ sơ, tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp đến việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý phát sinh.

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *