Thành Lập Doanh Nghiệp

Mẫu Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh Công Ty 2024 Mới Nhất

Điều kiện, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty mới nhất hiện nay như thế nào? Mẫu đăng ký thành lập chi nhánh công ty 2024 ra sao? Là câu hỏi mà Luật An Khang nhận được nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Để đáp lại sự tín nhiệm của đông đảo quý khách hàng, trong bài viết dưới đây Luật An Khang sẽ giải đáp thắc mắc trên. Cùng theo dõi để có được đáp án nhé.

Mẫu Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh Công Ty 2024 Mới Nhất
Mẫu Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh Công Ty 2024 Mới Nhất

Mẫu Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh Công Ty 2024 Mới Nhất

Theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020, mẫu đăng ký thành lập chi nhánh công ty mới nhất hiện nay được trình bày như sau.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ….(1)……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………., ngày ……. tháng …….. năm 20……

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua 17/06/2020;

– Căn cứ điều lệ công ty TNHH  .(2)…. được Chủ sở hữu thông qua ngày ……(3)…..

Căn cứ nhu cầu của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập chi nhánh

Điều 1: Thành lập chi nhánh:

 1. Tên chi nhánh bằng tiếng Việt: ……(4)……

Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài (nếu có):….

Tên chi nhánh viết tắt ( nếu có): ….

 1. Địa chỉ chi nhánh: ..(5)……
 2. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:
STT Tên ngành Mã ngành  Ngành, nghề kinh doanh chính
1 (6)
2

Thông tin người đứng đầu chi nhánh (7)

Họ và tên: … Giới tính:…

Sinh ngày: … Dân tộc: …

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

Chứng minh nhân dân: …. Căn cước công dân: ……

Hộ chiếu: ….. Loại khác (ghi rõ): …..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …..

Ngày cấp: … Nơi cấp: …..

Ngày hết hạn (nếu có): …..

Địa chỉ thường trú: ….

Địa chỉ liên lạc: ….

Điều 2: Ông: ….8)….(đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu công ty, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1)Số hiệu văn bản

(2) Tên công ty

(3) Ngày thông qua điều lệ của công ty

(4) Tên của chi nhánh. Ví dụ như Chi nhánh 2- Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Phú

(5) Địa chỉ chi nhánh. Ví dụ số 8, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(6) Điền cụ thể tên ngành, mã ngành, ngành nghề kinh doanh chính. Ví dụ, tên ngành là buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác với mã ngành là 4659

(7) Các thông tin của người đứng đầu chi nhánh

(8) Tên người đại diện theo pháp luật của công ty

Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Bình Dương, Uy Tín, Giá Rẻ

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ..(1)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày ….. tháng ….. năm …..

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Điều lệ công ty …(2)… đã thông qua ngày …..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng Thành viên số …(3)….về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập chi nhánh

Điều 1: Thành lập chi nhánh công ty:

 1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: …(4)….

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ….

Tên chi nhánh viết tắt ( nếu có): ….

 1. Địa chỉ chi nhánh: ….(5)….
 2. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh (6)
STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
1
2
 1. Thông tin người đứng đầu chi nhánh (7)

Họ và tên: … Giới tính: …

Sinh ngày: …Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: …

Ngày cấp: …Nơi cấp: ….

Ngày hết hạn (nếu có): …

Địa chỉ thường trú: ….

Địa chỉ liên lạc: ….

Điều 2: Ông …8)….(người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu.

TM.Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

  (ký, đóng dấu của công ty, ghi  rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1) Số hiệu văn bản

(2) Tên công ty

(3) Số biên bản họp hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

(4) Tên của chi nhánh. Ví dụ như Chi nhánh 2- Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Phú

(5) Địa chỉ chi nhánh. Ví dụ số 8, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(6) Điền cụ thể tên ngành, mã ngành, ngành nghề kinh doanh chính. Ví dụ, tên ngành là in ấn (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở) với mã ngành là 1811

(7) Các thông tin của người đứng đầu chi nhánh

(8) Tên người đại diện theo pháp luật của công ty

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Xem thêm: Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vận Tải Chi Tiết – Luật Mới 2024

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ..(1)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần (2)…;

– Căn cứ Biên bản họp số (3)… của Hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Điều  1: Thành lập chi nhánh của công ty:

 1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: … (4)…

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): …

 1. Địa chỉ chi nhánh: … (5) …
 2. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh (6)
STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
 1. Thông tin người đứng đầu chi nhánh: (7)

Họ và tên: …  Giới tính: …

Sinh ngày: …

Dân tộc: …

Quốc tịch: …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: …

Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú: …

Địa chỉ liên lạc: … …

Điều 2: Giao cho ông/bà (8)… (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

(1) Số hiệu văn bản.

(2) Tên công ty.

(3) Số biên bản họp hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

(4) Tên của chi nhánh. Ví dụ như Chi nhánh 2- Công ty Cổ phần Sản xuất An Phú.

(5) Địa chỉ chi nhánh. Ví dụ số 8, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(6) Điền cụ thể tên ngành, mã ngành, ngành nghề kinh doanh chính. Ví dụ, tên ngành là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm) với mã ngành là 4649.

(7) Các thông tin của người đứng đầu chi nhánh.

(8) Tên người đại diện theo pháp luật của công ty.

Để thành lập chi nhánh công ty cần đáp ứng được điều kiện gì?

Khi doanh nghiệp quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh dưới hình thức thành lập chi nhánh. Cần đáp ứng được các điều kiện sau:

Để thành lập chi nhánh công ty cần đáp ứng được điều kiện gì?
Để thành lập chi nhánh công ty cần đáp ứng được điều kiện gì?
 • Điều kiện cấp phép hoạt động chi nhánh.
 • Cách thức triển khai thủ tục thành lập chi nhánh công ty.
 • Điều kiện về các thông tin của công ty, doanh nghiệp khi đăng ký mở chi nhánh: Bắt buộc phải là đơn vị đã có mã số doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của công ty đã áp mã ngành theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Điều kiện về thẩm quyền quyết định thành lập chi nhánh: Công ty phải thông qua quyết định thành lập chi nhánh và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhanh tuân theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020.
 • Điều kiện về ngành nghề được đăng ký trong hoạt động chi nhánh: Chi nhánh chỉ được phép đăng ký các ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Đã được cập nhật theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
 • Điều kiện về đặt địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Địa chỉ của chi nhánh không được đặt tại chung cư hoặc tại nhà tập thể. Nếu đặt ở tòa nhà cao tầng thì phải xuất trình được việc hình thành hợp pháp.

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ chỉ 690k

Kết luận

Qua những chia sẻ trên của Luật An Khang, chắc hẳn bạn đã nắm bắt được mẫu đăng ký thành lập chi nhánh công ty mới nhất. Cùng với đó là điều kiện thành lập chi nhánh công ty hiện nay.

Nếu quý công ty cần tư vấn chi tiết hơn về điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty 1 thành viên. Có thể liên hệ trực tiếp đến Luật An Khang theo hotline 088 6363 286 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng.

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *