Thành Lập Doanh Nghiệp

CHIA TÁCH CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2024: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Chia tách công ty đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp với nhiều điểm chung nhưng cũng tồn tại một số điểm khác biệt nhất định. Cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật An Khang để tránh bị nhầm lẫn chia và tách doanh nghiệp với nhau.

Khái niệm chia và tách công ty

Chia doanh nghiệp hay chính xác là chia công ty được hiểu là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị chia) để thành lập 02/nhiều công ty mới (theo khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Còn tách doanh nghiệp (tách công ty) là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập 01/một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (công ty được tách) những công ty bị tách vẫn tồn tại.

Qua đây, có thể thấy, hoạt động chia, tách doanh nghiệp chỉ áp dụng với các loại hình công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Phân biệt chia công ty và tách công ty

Điểm giống nhau

 • Đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Đối tượng chia, tách doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia, tách sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;
 • Sau khi chia, tách, các công ty mới phải liên đới vẫn phải có trách nhiệm với công ty trước đó. Các khoản nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ tài chính đều cùng chịu trách nhiệm chung
 • Thủ tục chia, tách doanh nghiệp đều tương tự như nhau, hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể:
  • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
  • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  • Sau khi thực hiện xong thủ tục, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

Điểm khác biệt về bản chất, mục đích, số lượng công ty mới được thành lập

Các tiêu chí Chia doanh nghiệp

(Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tách doanh nghiệp

(Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công thức A = B + C

Trong đó: A là doanh nghiệp bị chia; B, C là doanh nghiệp mới.

A = A +B

Trong đó: A là doanh nghiệp bị tách, B là doanh nghiệp mới được tách.

Trách nhiệm đối với các khoản nợ Công ty cũ không còn hoạt động. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Công ty cũ bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
Hệ quả Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Một hoặc công ty mới được thành lập nhưng công ty bị chia không chấm dứt tồn tại.
Doanh nghiệp sau chia tách Doanh nghiệp mới có thể lựa chọn bất kỳ loại hình công ty nào Các công ty mới chỉ có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

Điều kiện chia và tách công ty

Điều kiện chia doanh nghiệp

 • Chia doanh nghiệp chỉ áp dụng với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần với điều kiện công ty được chia phải cùng loại theo quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:
  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
  • Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Điều kiện tách doanh nghiệp

 • Tách doanh nghiệp chỉ được áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 • Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:
  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
  • Kết hợp cả hai trường hợp trên.
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Thủ tục chia và tách công ty

Chuẩn bị hồ sơ

Các loại tài sản góp vốn

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập
 • Biên bản quyết định chia tách công ty
 • Giấy dự thảo điều lệ công ty mới
 • Bản sao giấy chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức, giấy chứng thực cá nhân, giấy ủy quyền của Người đại diện nhận ủy quyền của tổ chức
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông của công ty bị chia, tách
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia, tách

Thủ tục chia tách công ty

Bước 1: Mở một cuộc họp với Hội đồng thành viên, Đại hội cổ đông của công ty bị chia, tách doanh nghiệp. Sau đó thông qua nghị quyết chia công ty theo như quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Tiếp theo gửi nghị quyết tách và chia doanh nghiệp cho tất cả mọi người gồm cả chủ nợ và người lao động trong vòng 15 ngày.

 

Bước 3: Thông qua điều lệ, bầu và bổ nhiệm các chức danh mới cùng thành viên mới. Sau đó thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo đúng như quy định của Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty đã thông qua.

Có thể thấy, sau khi so sánh chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp thì các bước thực hiện gần như tương tự nhau. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc lựa chọn hình thức sao cho phù hợp với tình hình của công ty. Cũng như xem xét ý kiến của các thành viên để từ đó đưa ra phương pháp hoạt động đúng nhất cho tương lai.

KẾT LUẬN

Trên đây là phần chia sẻ thông tin về công ty con của Luật An Khang. Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm quy định pháp luật về doanh nghiệp hoặc cần tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý khác, Luật An Khang luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline nhé!

5/5 - (100 votes)

Lê Khắc Dũng

Lê Khắc Dũng là thạc sĩ Luật Hà Nội với hơn 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp. Sứ mệnh của tôi và Luật An Khang là đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt trong mọi vấn đề Pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *